Hayashikanefs Meat Operation Division uses select raw materials for production, emphasizing not only taste but freshness, high quality and safety as well.
In particular, gKirishima Black Hog Porkh products, which are produced by Hayashikanefs advanced technology through as integrated system, from the development of special feed to the breeding of hogs and manufacture of hams and sausages, are among the leading high-value-added products in the market and highly acclaimed by industry and consumers.

@@
Black hog farm Berkshire black hog Black hog pork product


| HOME | Product Concept | Fish Meat Product Business | Black Hog Business | Feed Business |

(C)Copyright 2002 Hayashikane Sangyo Co.,Ltd. All rights reserved.
Contuct us via email: info@hayashikane.co.jp