Hayashikanefs Feed Operations Division is engaged in manufacturing and marketing mixed feed that is vital to the progress of Japanfs livestock and fish farming industries. Especially in the fishing industry, now shifting from a gcatchingh to gfarmingh, feed for farming fish is increasing annually in response to greater demand.Our fish farm feed product of our R&D activities over many years, is successfully meeting this new industrial demand.There is also a growing need for mixed feed offering improved quality, formulation and nutritional value. In response to this demand, we built the industryfs first feed plant designed exclusively for farming fish, and established a production system with the latest manufacturing equipment and facilities.
In addition, we established a fishery research center and a plant seedlings center where we focus on developing farming technologies for new breeds of fish and on producing seeds saplings.


@@
Chofu factory EP feed Aquatic stuff


| HOME | Product Concept | Fish Meat Product Business | Black Hog Business | Feed Business |

(C)Copyright 2002 Hayashikane Sangyo Co.,Ltd. All rights reserved.
Contuct us via email: info@hayashikane.co.jp